Hosting - Regulamin świadczenia usług

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług hostingowych na rzecz Usługobiorcy przez firmę:

HERON Robert Heron, ul. Kazimierza Wielkiego 29A, 50-077 Wrocław

zwaną dalej Usługodawcą.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13-07-2023r.

Przez usługi hostingowe rozumie się utrzymanie:

  • kont poczty elektronicznej
  • serwerów WWW
  • baz danych
  • serwerów FTP
  • plików
  • serwerów DNS

§1 Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu pod rygorem zaprzestania świadczenie usług hostingowych na rzecz Usługobiorcy.

§2 Usługobiorca oświadcza, iż nazwy jego domen, serwerów WWW lub adresów e-mail itp. nie naruszają praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.

§3 Usługi wykonywane są w sposób ciągły, 365 dni w roku. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do krótkotrwałych (w sumie do 10 godzin w skali roku) przerw w pracy swojego systemu komputerowego spowodowanych niezbędnymi przeglądami lub modernizacjami technicznymi. Prace takie będą wykonywane poza powszechnie przyjętym czasem pracy.

§4 Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek nieprawidłowości techniczne lub awarie występujące poza jego infrastukturą techniczną. Usługodawca nie odpowiada za działania innych operatorów lub osób mogące mieć wpływ na świadczone przez Usługodawcę usługi. Do działań takich zaliczane są między innymi: ataki spamu lub wirusów komputerowych, blokady adresów e-mail, domen, serwerów poczty, WWW, adresów IP, ataki typu “Deny of Service”, “Flood” i inne mające na celu przeciążenie, zablokowanie, unieruchomienie serwerów, routerów, łączy lub innej infrastruktury Usługodawcy.

§5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: treść stron WWW, zawartość baz danych zamieszczanych przez Usługobiorcę ani za treść i przeznaczenie korespondencji elektronicznej Usługobiorcy. Usługobiorca zobowiązuje się w tym zakresie do zachowań zgodnych z prawem.

§6 Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania usług na należytym poziomie technicznym.

§7 Usługodawca nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usług dodanych, które są zależne od innych podmiotów. Dotyczy to głównie usługi powiadamiania Usługobiorcy na SMS o nowej poczcie przychodzącej.

§8 Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach służących wywiązaniu się Usługodawcy ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Usługobiorca oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Usługobiorcy a także jego korespondencją elektroniczną.

§9 Rezygnacja z usług świadczonych przez Usługodawcę przed upływem opłaconego okresu rozliczeniowego nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu. Rezygnacja z usług lub zmiana zakresu usług powinna być zgłoszona przez Usługobiorcę przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego pod rygorem nieważności.

§10 Opłaty pobierane przez Usługodawcę tytułem wykonywanych usług nie obejmują opłat dla innych podmiotów z tytułu rejestracji i utrzymania delegacji domen(y) Usługobiorcy. Możliwe jest pokrywanie tych kosztów przez Usługodawcę wyłącznie w przypadku indywidualnego ustalenia tego z Usługobiorcą na osobnych warunkach.

§11 Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia, że są one wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem lub na szkodę Usługodawcy. Rozwiązanie umowy w takich sytuacjach pociąga za sobą przepadek całości wniesionej opłaty abonamentowej.

§12 Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania haseł dostępowych do swoich kont e-mail, serwerów WWW, baz danych, paneli administracyjnych itp. osobom niepowołanym oraz dbałości o ich bezpieczne przechowywanie. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego przechowywania lub posługiwania się hasłami dostępowymi ponosi Usługobiorca.

§13 W przypadku rejestrowania domen internetowych za pośrednictwem Usługodawcy, Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu rejestracji i utrzymania domen obowiązującego u danego rejestratora domen.

§14 Informacje o przedłużenie usług (w tym domen) na kolejny okres rozliczeniowy wysyłane są do Usługobiorcy wyłącznie drogą e-mail. Usługobiorca zobowiązuje się do podania poprawnego, działającego adresu e-mail do tego celu jak również bieżącego odczytywania wiadomości z tego adresu. Zaniedbanie w tym zakresie i brak wniesienia terminowej opłaty o przedłużenie usług może spowodować wygaśnięcie świadczonych usług hostingowych i domen Usługobiorcy.